کرنر را همراه با قرنیز می‌توان به‌ کار برد.

در بعضی مواقع هنگام نصب پارکت در انتهای رسیدن پارکت به دیوار باید یک فاصله قرار داد که میتوان این فاصله را با کرنر یا اسکوتی پوشاند.

اسکوتی ها برای زیر درب سرویس بهداشتی و یا برخی از کمدهایی که ارتفاع کمی تا کف وجود دارند، میتوان جایگزین قرنیز کرد.

برخی مواقع هم اسکوتی را میتوان به عنوان گلویی سقف (بین سقف و دیوار) یا در بخش داخلی کنج‌های عمودی دیوار استفاده کرد.